AUTODOC Shop AUTODOC Partners AUTODOC Club Nowe AUTODOC Ads

Regulamin AUTODOC ADS

Postanowienia ogólne, serwis Autodoc

 • Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin ("Autodoc") prowadzi i udostępnia platformę AUTODOC ADS ("platforma") pod adresem undefined w ramach następujących warunków użytkowania ("warunki użytkowania"). Z platformy mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne ("użytkownicy").

  Rejestrując się lub korzystając z platformy, użytkownik zgadza się z niniejszymi warunkami użytkowania. Jeśli użytkownik nie chce podlegać niniejszym warunkom użytkowania, nie może korzystać z platformy.

 • Platforma służy do publikowania ofert i zapytań ("ogłoszeń") oraz do interakcji pomiędzy dostawcami i potencjalnymi nabywcami zamieszczanych towarów i usług. Autodoc nie jest dostawcą ani twórcą publikowanych ogłoszeń.

 • Na platformie mogą być oferowane zarówno towary, jak i usługi.

 • Za pośrednictwem platformy użytkownik może jako ogłoszeniodawca tworzyć i publikować ogłoszenia składające się z tekstów i obrazków, jak również przeglądać opublikowane ogłoszenia innych użytkowników jako potencjalny nabywca.

 • O ile ta opcja jest dostępna, platforma umożliwia użytkownikom również komunikację za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości.

Rejestracja, konto użytkownika

 • Korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalnego platformy, w szczególności zamieszczanie ogłoszeń, wyświetlanie określonych danych kontaktowych użytkowników oraz wymiana bezpośrednich wiadomości z innymi użytkownikami wymaga od użytkownika bezpłatnej rejestracji.

 • Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (ale nie np. rodziny lub pary), osoby prawne i prywatne firmy.

  W przypadku rejestracji przedsiębiorstwa jako użytkownika, osoba dokonująca rejestracji gwarantuje, że jest upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa.

 • Użytkownik nie może zezwalać osobom trzecim na dostęp do swojego konta. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych logowania i do ochrony ich przed dostępem osób trzecich.

 • Konto użytkownika nie może zostać przeniesione na inną osobę ani odziedziczone.

 • Użytkownicy, którzy mają już konto na stronie https://www.autodoc.pl/ lub https://club.autodoc.pl/ nie muszą rejestrować się osobno na platformie ogloszenia.autodoc.pl. Dane do logowania ze strony https://www.autodoc.pl/ lub https://club.autodoc.pl/ mogą być automatycznie wykorzystane jako dane do logowania na platformie ogloszenia.autodoc.pl w ramach pojedynczego logowania.

  Dla użytkowników, którzy rejestrują się na platformie i nie posiadają konta na https://www.autodoc.pl/ lub https://club.autodoc.pl/ zostanie automatycznie utworzone konto z takimi samymi danymi do logowania na https://www.autodoc.pl/ i https://club.autodoc.pl/ w ramach pojedynczego logowania.

Korzystanie z platformy

 • Użytkownik tworzy osobiste konto użytkownika. Wraz z rejestracją zostaje zawarta umowa użytkowania pomiędzy Autodoc a użytkownikiem ("umowa użytkowania").

  Jeśli użytkownik posiada już konto na https://www.autodoc.pl/, umowa użytkowania platformy wchodzi w życie po pierwszym zalogowaniu się na platformie w ramach pojedynczego logowania. Przedmiotem umowy użytkowania jest udostępnienie platformy przez Autodoc.

 • Po rejestracji Autodoc udziela użytkownikowi dostępu do platformy za pośrednictwem konta użytkownika z wykorzystaniem danych do logowania. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych do logowania i niezwłocznego poinformowania Autodoc'a o każdym nieuprawnionym dostępie.

 • Rejestracja pod różnymi nazwami użytkownika, jak również ponowna rejestracja po wykluczeniu z platformy jest niedozwolona.

 • Użytkownik zobowiązuje się do unikania wszelkich działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu platformy Autodoc, do nieprzekazywania żadnych informacji lub danych, które mogłyby zakłócać działanie oprogramowania platformy oraz do nieprzekazywania wirusów, trojanów lub innego złośliwego oprogramowania.

Zasady publikacji ogłoszeń

 • Po udanej rejestracji na platformie użytkownik może bezpłatnie tworzyć i publikować własne ogłoszenia.

 • Dane dotyczące ogłoszeń są przechowywane w formie elektronicznej. W przypadku dostępności tej funkcji, użytkownik może sprawdzić i zmodyfikować treść i parametry swojego ogłoszenia podczas jego publikacji (funkcja podglądu).

 • Ogłoszenia opublikowane na platformie przez użytkownika są widoczne dla wszystkich użytkowników platformy.

 • Użytkownik jest zobowiązany do umieszczenia każdego ogłoszenia w odpowiedniej kategorii AUTODOC ADS oraz słownego opisania swojej oferty zgodnie z prawdą i ze wskazaniem wszystkich istotnych cech i właściwości (np. stan produktu: nowy lub używany) i w miarę możliwości dołączenia przejrzystych zdjęć.

 • Użytkownik jest zobowiązany do wskazania przy tworzeniu ogłoszenia, czy publikuje je jako osoba prywatna, czy też w ramach wykonywania działalności gospodarczej lub działalności zawodowej na własny rachunek.

 • Użytkownicy, którzy korzystają z platformy jako dostawcy komercyjni lub w innych celach zawodowych, podlegają szczególnym regulacjom prawnym.

  Są oni m.in. zobowiązani do wypełnienia ustawowego obowiązku informacyjnego, a w szczególności do podania kompletnych informacji identyfikujących dostawcę, które spełniają wymogi prawne.

  Autodoc nie gwarantuje poprawności i kompletności podsumowanych tam informacji.

 • Prawa autorskie do zamieszczonych ogłoszeń pozostają własnością danego użytkownika. Jednakże umieszczając swoje ogłoszenie na platformie, użytkownik przyznaje firmie Autodoc prawo do wyświetlania i publicznego udostępniania ogłoszenia na swojej stronie internetowej.

  Autodoc ma prawo do zmiany lokalizacji ogłoszeń na platformie oraz do wprowadzania zmian technicznych.

Zabronione treści i zachowania, odpowiedzialność za ogłoszenia

 • Odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, teksty, obrazy, zdjęcia i inne treści i materiały zawarte w ogłoszeniach ("treści"), które są tworzone, przechowywane lub publikowane przez użytkownika za pośrednictwem platformy, spoczywa wyłącznie i bez ograniczeń na osobie, od której te treści pochodzą.

 • Użytkownik nie może w ramach zamieszczania ogłoszenia lub w związku z nim bezpośrednio lub pośrednio:

  • naruszać przepisów prawa, niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych i prawa konkurencji, patentów, tajemnic handlowych, praw osobistych (np. prawa osobistego do wizerunku osób przedstawionych na zdjęciach) lub naruszać dobre obyczaje,

  • tworzyć, przechowywać i/lub publikować obrazy, zdjęcia, teksty, dane, linki lub inne treści, które zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lub w opinii Autodoc są nielegalne, szkodliwe, zawierające groźby, niewłaściwe, napastliwe, zniesławiające lub obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, mogące podżegać do nienawiści, rasistowskie lub w inny sposób naganne, lub mogące w jakikolwiek sposób zaszkodzić nieletnim, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, gloryfikujące przemoc lub w inny sposób niebezpieczne dla nieletnich,

  • zamieszczać treści, które zawierają fałszywe informacje lub w inny sposób wprowadzają w błąd,

  • tworzyć, przechowywać i/lub publikować treści, do których udostępniania lub publikowania nie jest upoważniony,

  • przechowywać i/lub publikować materiały zawierające wirusy komputerowe lub inne informacje, pliki lub programy zaprojektowane lub mające na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonowania oprogramowania lub sprzętu komputerowego, czy też telekomunikacyjnego.

Obowiązki użytkownika

 • W ramach rejestracji na platformie użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji określonych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego samodzielnego aktualizowania swoich danych w przypadku ich zmiany.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jako właściciel konta użytkownika jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane na jego koncie użytkownika. Jeżeli użytkownik zezwolił innej osobie, np. nieletniej na korzystanie ze swojego konta użytkownika bez zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego, przyjmuje on do wiadomości, że jest w pełni odpowiedzialny za działania tego użytkownika, kontrolę dostępu, korzystanie z platformy przez użytkownika oraz konsekwencje wszelkich nadużyć.

 • Użytkownik musi zapewnić, że zamieszczając ogłoszenia nie narusza praw osób trzecich (np. naruszenie praw autorskich, naruszenie dóbr osobistych, naruszenie prawa konkurencji).

 • Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania firmy Autodoc o każdym przypadku nadużycia konta użytkownika, jak również o każdym innym naruszeniu przepisów bezpieczeństwa. Użytkownik jest zobowiązany do zrekompensowania firmie Autodoc wszelkich wynikających z tego szkód.

 • Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogą osłabić lub negatywnie wpłynąć na funkcjonalność platformy (np. poprzez złośliwe oprogramowanie lub inne skrypty). Dotyczy to w szczególności korzystania z oprogramowania "robot", "spider" lub "offline-reader", które automatycznie generują żądania użytkownika przez Internet.

 • Użytkownik powstrzymuje się również od modyfikowania, nadpisywania, kopiowania lub rozpowszechniania obszarów strony internetowej, w szczególności poprzez obchodzenie technicznych środków ochrony, np. przed pobieraniem.

Usuwanie ogłoszeń

 • Autodoc ma prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia wszystkich ogłoszeń użytkownika zamieszczonych na platformie lub do odmowy publikacji ogłoszeń użytkownika, jeżeli istnieją konkretne dowody wskazujące na to, że ogłoszenie narusza niniejsze warunki użytkowania lub przepisy ustawowe, lub że użytkownik w inny sposób umyślnie naruszył zobowiązania umowne. Autodoc ma prawo ostrzegać użytkownika i/lub wykluczyć go tymczasowo lub na stałe z korzystania z platformy.

 • Autodoc zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usunięcia ogłoszeń z platformy, jeżeli istnieją konkretne dowody wskazujące na to, że oferowany produkt nie jest swobodnie dostępny w sprzedaży lub jest oferowany w sposób niezgodny z prawem, lub jeśli istnieją przesłanki wskazujące na to, że ogłoszenie zostanie lub zostało zamieszczone w niedozwolonych celach.

 • Autodoc ma również prawo do częściowego lub całkowitego ograniczenia lub nawet zaprzestania świadczenia usług (udostępniania platformy), jak również do opóźnienia publikacji ogłoszeń, w przypadku gdy jest to konieczne do wdrożenia środków technicznych.

Rezygnacja z członkostwa, blokada konta użytkownika

 • Umowa użytkowania jest zawierana na czas nieokreślony.

 • Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę użytkowania bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 • Autodoc może wypowiedzieć umowę użytkowania z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

  Autodoc może w szczególności rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:

  - podczas rejestracji użytkownik poda fałszywe lub niekompletne informacje,

  - użytkownik wielokrotnie narusza zobowiązania umowne i nie zaprzestaje naruszania tych zobowiązań pomimo ostrzeżeń od Autodoc'a.

 • Jeżeli Autodoc wypowiedział umowę użytkowania, użytkownik nie ma prawa do założenia nowego konta, nawet pod inną nazwą lub oznaczeniem.

 • Każde wypowiedzenie umowy musi być dokonane w formie pisemnej. Wypowiedzenie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej liczy się jako wypowiedzenie pisemne.

 • Autodoc ma prawo do całkowitego lub częściowego zablokowania użytkownikowi możliwości korzystania z platformy, bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli istnieją powody, by przypuszczać, że użytkownik naruszył niniejsze warunki użytkowania, lub jeżeli zablokowanie jest konieczne ze względu na wymogi prawne lub w celu wyjaśnienia ewentualnego naruszenia prawa.

 • Po rozwiązaniu umowy wszystkie aktualne ogłoszenia użytkownika zostaną usunięte z platformy, a konto użytkownika zostanie dezaktywowane. Wynikające z tego usunięcie danych nie obejmuje danych, do których przechowywania Autodoc jest uprawniony lub prawnie zobowiązany.

Odpowiedzialność Autodoc'a

 • Roszczenia odszkodowawcze użytkownika wobec firmy Autodoc są wykluczone, o ile poniżej nie określono inaczej.

  Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również przedstawicieli ustawowych i pomocników wykonawczych firmy Autodoc, jeżeli użytkownik wysuwa wobec nich roszczenia, chyba że przedstawiciele ustawowi lub pomocnicy wykonawczy działali umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.

 • Niniejsze ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, (o ile nie można ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialności na mocy obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt,

  (w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, (w przypadku uszczerbku na zdrowiu, ciele i życiu spowodowanego zwykłym niedbalstwem, (w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (e) w przypadku zamiaru oszustwa, jak również (f) w przypadku nieprzestrzegania uzgodnionej gwarancji.

 • Autodoc nie ma żadnego wpływu na kształt ani treść ogłoszeń użytkowników. W związku z tym Autodoc wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści ogłoszeń na platformie.

 • Autodoc nie sprawdza legalności, poprawności ani kompletności ogłoszeń.

  Autodoc nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji zawartych w ogłoszeniach, ani jakości, bezpieczeństwa i legalności oferowanych przez użytkowników towarów i usług.

 • O ile odpowiedzialność firmy Autodoc jest wyłączona, dotyczy to również przedsiębiorstw związanych z firmą Autodoc, jak również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli, udziałowców i pomocników wykonawczych firmy Autodoc.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik niniejszym oświadcza, że zwolni od odpowiedzialności firmę Autodoc, przedsiębiorstwa związane z firmą Autodoc, jak również pracowników, przedstawicieli, udziałowców i pomocników wykonawczych firmy Autodoc i/lub firm związanych z firmą Autodoc w związku z roszczeniami lub żądaniami wszelkiego rodzaju osób trzecich dotyczących treści, które użytkownik przechowuje, publikuje i/lub przekazuje na platformie lub które są zgłaszane w związku z korzystaniem z platformy lub naruszeniem przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania lub praw osób trzecich. Dotyczy to również kosztów adwokackich i sądowych.

W przypadku roszczeń osób trzecich użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego dostarczenia Autodoc na żądanie wszelkich zgodnych z prawdą i kompletnych informacji wymaganych do rozpatrzenia roszczeń i obrony przed nimi. Prawo do zwolnienia od odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli użytkownik nie jest odpowiedzialny za naruszenie przepisów.

Znaki towarowe i prawa autorskie firmy Autodoc

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa firmy Autodoc do oznaczania, w tym wszelkie znaki towarowe, patenty, prawa autorskie lub licencyjne bądź inne prawa lub porównywalne stanowiska prawne w stosunku do użytkownika stanowią wyłączną własność firmy Autodoc i użytkownik nie może ich wykorzystywać ani usuwać odniesień do praw własności firmy Autodoc bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody firmy Autodoc.

W szczególności użytkownik nie może używać znaku towarowego Autodoc, kopiować, modyfikować, dezasemblować ani tworzyć dzieł pochodnych od oprogramowania/kodów źródłowych, ani próbować zlokalizować kod źródłowy, sprzedawać, przypisywać, sublicencjonować lub przenosić wszelkie prawa do oprogramowania/kodów źródłowych, ani też żądać jakichkolwiek praw do oprogramowania/kodów źródłowych. Dla wyjaśnienia, powyższe nie ma zastosowania do własnych treści użytkownika.

Ochrona danych

Korzystanie z platformy jest dobrowolne. Pełne korzystanie z platformy ogloszenia.autodoc.pl nie jest jednak możliwe bez podania danych osobowych lub poprzez podanie danych anonimowych.

Autodoc będzie stosować się do odpowiednich, obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Dalsze informacje na temat charakteru i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wymaganych danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności https://www.autodoc.pl/services/zastrzezenie-danych-osobowych .

Zmiany warunków użytkowania, zaprzestanie świadczenia usług

 • Warunki użytkowania w wersji obowiązującej w momencie rejestracji stają się częścią umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Autodoc.

  Aktualnie obowiązująca wersja warunków użytkowania jest dostępna w każdej chwili na stronie internetowej Autodoc pod adresem ogloszenia.autodoc.pl. Autodoc ma prawo do dokonywania zmian na platformie, a tym samym do zmiany i dostosowania warunków użytkowania ze skutkiem na przyszłość.

  Autodoc poinformuje o tym użytkownika na piśmie lub w formie tekstowej (wystarczy wiadomość e-mail) na cztery tygodnie przed planowanym wejściem w życie zmienionych warunków użytkowania.

  Jeżeli w tym czasie nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw lub jeżeli użytkownik - w sposób wyraźny lub poprzez aktywne korzystanie - wyrazi wcześniej zgodę na zmiany, zastosowanie będą miały warunki użytkowania w zmienionej wersji.

  Jeżeli użytkownik sprzeciwi się zmianie w formie tekstowej (wystarczy wiadomość e-mail) przed wejściem zmian w życie, umowa użytkowania będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach. Prawa do wypowiedzenia umowy przez użytkownika i firmę Autodoc pozostają bez zmian.

 • Autodoc ma również prawo do zakończenia świadczenia usług (udostępniania platformy) z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Internetowe rozstrzyganie sporów: informacje zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia 2013/524/UE w sprawie ODR w sporach konsumenckich

Komisja Europejska oferuje platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Autodoc co do zasady nie jest przygotowany ani zobowiązany do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego.

Arbitraż konsumencki: informacje zgodnie z § 36 niemieckiej ustawy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich

Autodoc nie bierze udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego. Niemniej jednak jesteśmy prawnie zobowiązani do poinformowania Państwa o właściwym dla Państwa arbitrażu konsumenckim:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, tel.: 07851 / 795 79 40, fax: 07851 / 795 79 41, adres e-mail: mail@verbraucher-schlichter.de, strona internetowa: www.verbraucher-schlichter.de.

Postanowienia końcowe

 • Jeśli użytkownicy są przedsiębiorcami (zgodnie z § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego), obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wykluczone.

  Dla konsumentów ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy nie kolidują z tym bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne (jak np. przepisy dotyczące ochrony konsumentów) kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 • Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy użytkowania lub z nią związanych jest Berlin, o ile strony umowy są handlowcami lub o ile użytkownik nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub w innym państwie członkowskim UE, lub po wejściu w życie niniejszych warunków użytkowania przeniósł swoje stałe miejsce zamieszkania za granicę lub w momencie wniesienia pozwu nie jest znane miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu użytkownika.

 • Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków użytkowania jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia warunków użytkowania. Nieważne lub niewykonalne postanowienia zastępuje się przepisami ustawowymi, jeżeli takie istnieją.

Polityka odstąpienia od umowy przez konsumenta

 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi przepisami, jeżeli konsument jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej w celach, których nie można przypisać w przeważającej mierze jego działalności handlowej lub zawodowej prowadzonej na własny rachunek.

 • Można odstąpić od umowy w ciągu dwóch tygodni na piśmie (np. listownie, faksem, pocztą elektroniczną) bez konieczności podawania przyczyny.

  Okres ten rozpoczyna się z chwilą otrzymania niniejszego pouczenia w formie tekstowej, ale nie przed zawarciem umowy ani przed wypełnieniem przez nas obowiązku udzielenia informacji zgodnie z art. 312c ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego w związku z § 1 ust. 1 i 2 oraz rozporządzenia o obowiązku informacyjnym wg niem. kodeksu cywilnego.

  W tym celu można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy można również wypełnić elektronicznie na naszej stronie internetowej ogloszenia.autodoc.pl i odesłać go (np. pocztą elektroniczną na adres info@autodoc.de).

  Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, natychmiast prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. pocztą elektroniczną).

  Wysłanie odstąpienia od umowy przed upływem terminu jest wystarczające do dotrzymania okresu odstąpienia. Odstąpienie należy przesłać na adres:


  Autodoc GmbH


  Josef-Orlopp-Straße 55


  10365 Berlin, Niemcy,


  Tel: +493022026998,


  Fax: 030 208 478 250,


  Adres e-mail: info@autodoc.de


 • Konsekwencje odstąpienia

  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy obie strony mają obowiązek zwrócić drugiej stronie otrzymane usługi i wszelkie uzyskane zyski (np. odsetki).

  Jeśli nie są Państwo w stanie zwrócić nam w całości lub w części otrzymanych świadczeń lub tylko w stanie uszkodzonym, są Państwo zobowiązani do zrekompensowania nam równowartości świadczenia. Może to oznaczać, że będą Państwo wciąż zobowiązani do wypełnienia umownych zobowiązań płatniczych za okres do momentu odstąpienia od umowy.

  Obowiązek zwrotu płatności musi być spełniony w ciągu 30 dni. Okres ten rozpoczyna się dla Państwa od momentu wysłania odstąpienia od umowy, a dla nas w momencie jego otrzymania.

  W przypadku wszelkich zwrotów będziemy korzystać z tej samej metody płatności, której użyto do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni opłatami z tytułu takich zwrotów.

 • Uwagi szczególne

  Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedterminowo, jeżeli umowa została w pełni zrealizowana przez obie strony za Państwa zgodą, zanim skorzystali Państwo z prawa do odstąpienia od umowy.

 • Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

  Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza.

  - Koniec pouczenia o prawie odstąpienia od umowy –

  Językiem umowy jest język niemiecki.